Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 24 maja 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Skip to content