Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  • zameldowani są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  • Uzyskali w roku szkolnym 2020/2021 średnią ocen minimum 4, 21 (im wyższa średnia, tym wyższa punktacja), a studenci minimum 4,01
  • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł. netto (im niższy dochód, tym wyższa punktacja)
  • W przypadku uczniów wychowujących się w rodzinach niepełnych – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740,00 zł. netto

Kryterium przyznawania punktów dodatkowych

1) wnioskodawca jest sierotą zupełną/ym – 2 pkt,

2) wnioskodawca pochodzi z rodziny, gdzie rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci – 0,5 pkt,

3) wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną poniżej 16 roku życia – 1 pkt,

4) wnioskodawca jest osobą powyżej 16 roku życia o:

a) znacznym stopniu niepełnosprawności – 1,5 pkt,

b) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1 pkt,

c) lekkim stopniu niepełnosprawności – 0,5 pkt,

5) w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna – 0,5 pkt.

Informacje dodatkowe

Dokumenty należy złożyć do dnia 25 września (uczniowie zameldowani na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, w nieprzekraczalnym, natomiast uczniowie zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym bądź Urzędzie Miejskim na prawach powiatu).  

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z pełną dokumentacją. Niestety złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

Wzory wniosku,  załączniki oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsbe.edu.pl i Urzędu Marszałkowskiego  https://www.umww.pl/departament-edukacji oraz u pedagoga szkolnego (gab. 207).

Informacji dotyczących stypendium udzielić może w szkole pedagog szkolny  p. Beata Zalewska

DO WNIOSKU O STYPENDIUM NALEŻY DOŁĄCZYĆ

1.Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem ust. 2 i 3.

2.Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. VIII klasy szkoły podstawowej) ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej (oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).

3.Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu), z wyłączeniem ust. 1 i 2.Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta/słuchacza, w momencie składania wniosku (dot. ust. 1-3).

4.Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych  w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4.

5.Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta  z wyłączeniem osób dot. ust. 7.

6.Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5.

7.Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.

8.Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6.

9.Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu  w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).

10.Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7.

11.Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).

12.Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).

13.Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu).

14.Inne dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu w celu weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie stypendium. Urząd miasta na prawach powiatu oznacza: Urząd Miasta Kalisza, Urząd Miasta Konina, Urząd Miast Leszna, Urząd Miasta Poznania.

15.Wysokość przeciętnego dochodu za rok poprzedni oraz lata wcześniejsze z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1ha przeliczeniowy ogłasza  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku:

*uczniów – przyjmuje się przelicznik ogłoszony w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek,

*studentów – przyjmuje się przelicznik ogłoszony w roku, w którym został złożony wniosek.

Art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721 ze zmianami).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Skip to content