Wyprawka szkolna 2022

Pomoc materialna dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zwrot kosztów za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) Dla uczniów dla słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ) Niezależnie od wysokości dochodów. Kwota zwrotu

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego (gab. 207).

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • Poświadczenie zakupu podręczników (pisemne oświadczenie)

Termin składania wniosków 20 września (do P. Pedagog)

Skip to content