Kierunki

Technikum nr 3

W roku szkolnym 2023/2024  proponujemy naukę w zawodach:

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni  oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień,
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

Technik budownictwa

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), wewnątrz budynków, a także w biurach projektowych. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Absolwent  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci  i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Organizuje stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.

Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych taboru. Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych. Sprawdza obwody główne, pomocnicze i sterujące taboru kolejowego oraz usuwa występujące w nich usterki. Ocenia stan baterii akumulatorów, nastawia wartości prądu ładowania oraz reguluje pracę regulatora napięcia. Sprawdza działanie poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie jazdy. Ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych.

Posługuje się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Sporządza dyspozycje pisemne do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego. Odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca technika elektroenergetyka transportu szynowego odbywa się najczęściej w rozdzielniach, w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego może pracować w zakładach taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych, trolejbusowych i metra, przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz w placówkach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym. Może także być zatrudniony jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych, a także jako dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje

 • Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej.
 • Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

Technik geodeta

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. W pracy geodeci wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach geodezji, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Informacje dodatkowe
Uczniowie w szkole w trakcie zajęć praktycznych uczą się wykorzystując nowoczesny sprzęt geodezyjny i programy komputerowe.
Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację dla uczniów, zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja 1: BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów
Kwalifikacja 2: BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończąc szkołę w zawodzie Technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowania wyników tych pomiarów;
 • wznawiania znaków graficznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:
firmach geodezyjnych,
firmach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe itd.),
jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
bardzo często prowadzą działalność gospodarczą realizując zlecenia dla firm i osób.

Technik inżynierii sanitarnej 

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci i instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.
 

Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.: nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych, tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz sieci komunalnych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
   


Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
   

Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • zakładach ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • zakładach energetyki cieplnej,
 • zakładach gazownictwa,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych.

Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.

Technik transportu kolejowego znajduje  zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach transportu kolejowego, na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
 • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem,
 • przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów

Szkoła branżowa I stopnia
Betoniarz - zbrojarz

Betoniarz – zbrojarz wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę oraz tworzy elementy żelbetonowe dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych. Operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą. Do głównych obowiązków należy wybór i ułożenie odpowiedniego gatunku stalowych
prętów, ułożenie zbrojenia w szalunkach i formach w sposób zgodny
z projektem konstrukcyjnym, zalanie betonem, nadzorowanie procesu, dojrzewania” betonu, wyjęcie prefabrykatów z form oraz zwilżenie ich wodą.

Osoba wykonująca zawód betoniarza-zbrojarza powinna być dokładna i posiadać zdolności manualne i techniczne. Bardzo ważna jest również
zdolność do pracy w zespole, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:
• Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przygotowywanie i montowanie zbrojeń,
• przygotowywanie, układanie, zagęszczanie i pielęgnowanie mieszanki betonowej,
• wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych, wykonywanie prac betonowych i żelbetowych w drogownictwie, robotach mostowych, melioracyjnych,
• posługiwanie się wytycznymi dotyczącymi oceniania i jakości odbioru budowlanych robót betoniarsko-zbrojarskich.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
• firmy budowlane, montażowe, produkcyjne,
• budowy drogowo-mostowych, melioracyjne,
• prowadzenie własnej działalności w branży budowlanej,
• wytwórnie prefabrykatów betonowych,
• inna działalność gospodarcza w budownictwie.

Cieśla

Cieśla (stolarz budowlany) pracuje w budownictwie i do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji deskowań i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. W pracy wykorzystuje odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, pierścienie, jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), za pomocą których scala przygotowany materiał. Doskonałe opanowanie różnych sposobów łączenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykręcanie itp.) to bardzo istotna umiejętność w zawodzie cieśli. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędna jest wiedza z zakresu właściwości różnych gatunków drewna, gdyż dzięki niej określa przydatność drewna do wykonywania różnorodnych konstrukcji (np. inne cechy ma mieć drewno użyte do  deskowania form betonowych, inne murarskich a jeszcze inne do więźby dachowej). Wykwalifikowany cieśla powinien znać się na środkach chemicznych (środki grzybobójcze, owadobójcze i uodparniające na ogień oraz przeciwdziałające przyczepności betonu do drewna) stosowanych do impregnacji drewna, które wykorzystuje do powlekania powierzchni drewna.

Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn), ponieważ trzeba wtedy poddawać drewno obróbce plastycznej. Współcześnie cieśla musi znać się na różnych systemach deskowań, również na takich, gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe. Do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych. Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy, na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach atmosferycznych, a także na zapleczu budowy i w pomieszczeniach zamkniętych. Pracę wykonuje się też w wykopach lub na wysokościach. Cieśla wykonuje również konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach, drewniane konstrukcje inżynierskie, mosty, wieże itp.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje

 • Wykonywanie robót ciesielskich.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu,
 • wykonywania konstrukcji drewnianych,
 • wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 • wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych,
 • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Dekarz

Podstawowe zadania dekarza to wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich (montowanie rynien i rur spustowych), montaż okien połaciowych, wyłazów i świetlików dachowych.

Osobę pracującą w zawodzie dekarza powinna cechować: sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. Dekarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, techniczne, a także współpracy w zespole. Dekarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dekarz pracuje w systemie pracy ośmiogodzinnym, który może być wydłużony w zależności od: terminów umów, względów technologicznych bądź warunków atmosferycznych. Dekarz pracuje zazwyczaj w zespole oraz z innymi pracownikami budowlanymi np. murarzami.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót dekarskich.

Absolwent  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich,
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • wykonywania odwodnień połaci dachowych,
 • wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać prace związane z  budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może także wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Montera sieci i instalacji sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w zespole. Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach.

Monter sieci i instalacji sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
 • Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Monter stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej montuje i demontuje okna, w tym okna dachowe, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, osłony okienne i drzwiowe. W ramach wykonywanej pracy dokonuje również montażu i demontażu parapetów, schodów modułowych, balustrad i bram garażowych oraz segmentowych i rolowanych bram przemysłowych.

Praca montera stolarki budowlanej ma charakter zespołowy, przebiega
w systemie jedno- lub dwuzmianowym i jest nadzorowana przez brygadzistę. Monter stolarki budowlanej często czas pracy musi dostosować do harmonogramu innych prac realizowanych na budowie.

Do pracy w zawodzie monter stolarki budowlanej wymagana jest duża sprawność i siła fizyczna, wyobraźnia przestrzenna i uzdolnienia techniczne, a także  dbałość o jakość pracy i zainteresowania techniczne.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

· Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·  Montowanie i demontowanie okien i drzwi balkonowych.

·  Montowanie i demontowanie okien dachowych.

·  Montowanie i demontowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

· Montowanie i demontowanie bram garażowych i przemysłowych.

·  Montowanie i demontowanie osłon okiennych i drzwiowych.

·  Montowanie i demontowanie schodów modułowych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

Monter stolarki budowlanej może podjąć pracę w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych, usługowych oraz przemysłowych jako pracownik fizyczny. Może ponadto podjąć pracę w zakładach produkujących elementy stolarki budowlanej. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi montażu stolarki budowlanej.

Zatrudnienie w zawodzie monter stolarki budowlanej oferują:

· przedsiębiorstwa budowlane,

·  przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, które sprzedają i równocześnie świadczą usługi montażu stolarki budowlanej,

·  spółdzielnie mieszkaniowe,

· przedsiębiorstwa produkcyjne.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Montaż systemów suchej zabudowy.
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych.

Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe.

Murarza-tynkarza winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Stolarz

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach, na lokalnym i regionalnych rynkach pracy. Stolarz może prowadzić również własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Tapicer

Tapicer zajmuje się głównie tapicerowaniem mebli oraz ich naprawą i renowacją, tapicerowaniem niektórych części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerowaniem sprzętu medycznego i innych specjalistycznych wyrobów tapicerowanych zgodnych z zamówieniem. Tapicer wykonuje również prace dekoratorskie związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), urządzaniem salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), dekoracjami witryn wystawowych, dekoracjami okolicznościowymi.

Tapicer wykonuje także naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji. Zajmuje się również renowacją i rekonstrukcją wyrobów tapicerowanych.

Zadania zawodowe tapicer wykonuje przy pomocy maszyn do szycia, urządzeń, narzędzi i przyborów tapicerskich, wykorzystując różnorodne surowce, materiały i półfabrykaty tapicerskie.

Tapicer może pracować w zakładach produkcyjnych, w salonach meblowych, jako doradca i sprzedawca, w muzeach, jako renowator mebli tapicerowanych, w biurach projektowych zajmujących się dekoracją wnętrz. Może również założyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie naprawy, renowacji i produkcji oraz sprzedaży mebli tapicerowanych i materiałów do ich produkcji. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym i regionalnych rynkach pracy.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich,
 • wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych,
 • wykonywania usług tapicerskich.

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej NOWOŚĆ!

Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, w których wykorzystywane są maszyny np. tartakach, fabrykach mebli, stolarki budowlanej czy płytdrewnopochodnych, zakładach stolarskich zajmujących się renowacją mebli. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Montaż i obsługa maszyn oraz urządzeń przemysłu drzewnego.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej,
 • kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń, stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych,
 • prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów,
 • wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.

Szkoła branżowa II stopnia

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę w zawodach:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to nowy zawód wprowadzony w cykl kształcenia zawodowego z uwagi na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy w wykwalifikowaną kadrę branży budowlanej. Możliwość podjęcia kształcenia w zawodzie  technik robót wykończeniowych w budownictwie mają uczniowie, którzy posiadają tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zrealizowany w trzyletnim cyklu kształcenia Branżowej Szkoły I stopnia i którzy zdali egzamin z kwalifikacji: Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych  w budownictwie zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje

 • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
 • Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
 • Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • firmach remontowo – wykończeniowych,
 • biurach projektowych,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • nadzorze budowlanym;
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
 • lub kontynuować naukę na studiach technicznych m.in. budownictwo, architektura, geodezja, gospodarka przestrzenna czy inżynieria środowiska.

Technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.
Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Absolwent  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Technik technologii drewna

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Jego podstawowe zadania obejmują organizowanie stanowisk roboczych, opracowywanie harmonogramów robót w działach produkcyjnych, opracowywanie instrukcji technologicznych dla stanowisk roboczych oraz organizowanie i nadzorowanie brygady lub zmiany roboczej. Technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna.

Rozwój branży budowlanej spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu technologii obróbki drewna, w szczególności na roboty wykończeniowe w budownictwie. Na stałym poziomie istnieje zapotrzebowanie na technologów drewna w przemyśle meblarskim, tartacznym. Zawód daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo – gospodarczej.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych,
 • wykonuje wyroby z drewna,
 • zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,
 • programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna,
 • prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:   

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
 • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
 • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu drzewnego meblarskiego lub tartacznego,
 • zakładach przemysłu stolarki budowlanej,
 • zakładach przemysłu opakowań, zakładach przemysłu galanterii drzewnej,
 • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna
 • w laboratoriach zakładowych oraz branżowych

Technik budownictwa

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), wewnątrz budynków, a także w biurach projektowych. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Absolwent  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Skip to content