Rekrutacja

NABÓR 2021/2022

TECHNIKUM Nr 3

Branżowa Szkoła I Stopnia

NOWOŚĆ – Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.

Branżowa Szkoła II Stopnia

Szkoła trwa 2 lata ( 4 semestry) ! System zaoczny ( zjazdy piątek popołudniu, sobota).
Kształcenie ogólne: język polski, język obcy, matematyka (4 semestry), informatyka (tylko 1 semestr).
Kształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych.
Zdajesz tylko jedną kwalifikację zawodową!
Trzy przedmioty ogólne, jedna zdana kwalifikacja – masz tytuł technika !

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik technologii drewna

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kto może być uczestnikiem Kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może  uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego ?

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Wybierz kwalifikacyjny kurs zawodowy w ZSB-E:

 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
 • BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
 • DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Projekty unijne !!!

Nabór 2021/2022

Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych. Zainteresowanych kandydatów serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

Informacje dotyczące rekrutacji !!!

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 4. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 5. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 6. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

KANDYDACI!

W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESŁANIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYDRUKU WNIOSKU I ZŁOŻENIA GO W FORMIE PAPIEROWEJ W SZKOLE.

Druki wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dostępne są w szkole.

Praktyki zagraniczne

Zapraszamy do obejrzenia filmów z praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły z kierunków: architekruta krajobrazu, budownictwo i geodezja

Prezentacja ZSB-E

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją szkoły.

Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 23
tel. (62) 736 62 28
zsbe@zsbe.edu.pl
www.zsbe.edu.pl

Skip to content