Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  • zameldowani są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  • Uzyskali w roku szkolnym 2022/2023 średnią ocen minimum 4, 21 (im wyższa średnia, tym wyższa punktacja), a studenci minimum 4,01
  • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł. netto (im niższy dochód, tym wyższa punktacja)
  • W przypadku uczniów wychowujących się w rodzinach niepełnych – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740,00 zł. netto
Skip to content